SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige uppmärksammar vårt arbete

FLERBOSTADSKUB FÖR SPINDLAR, BIN OCH SKALBAGGAR

I höst får insekterna i bostadsområdet Holma i södra Malmö ett nybyggt boendealternativ. En mängd inkrypbara hål har nämligen borrats i träbitar som lagts i en kubikmeter stor metallbur.

Småkryp behöver mänskligt bostadsbistånd i stadsmiljöer eftersom de är så bebyggda och välstädade. Det berättar Karin Morell, projektledare för MKB:s gemenskaps- och aktivitetsväxthus, där byggarbetet gjordes.

– Vi tar ju bort döda träd, döda kvistar och löv för att det inte passar oss estetiskt och för att de kan innebära säkerhetsrisker. Men när vi städar undan det förstörs livsmiljöer för spindlar, skalbaggar, fjärilar, bin och andra insekter som är viktiga både för oss och för ekosystemen, säger hon.

– Insektshotell kan inte riktigt mäta sig med stora och gamla träd som boplats, men det är ett litet steg framåt för bevarande av den biologiska mångfalden i staden.

BÄTTRE ÄN BIKUPOR

Bikupor är däremot inte en lika god insats för den biologiska mångfalden, framhåller hon.

– Bikupor skapar konkurrens mellan honungsbin och vilda bin, och då trängs de vilda bina undan.

Många av de vilda biarterna är nämligen specialiserade på ett fåtal växter, medan honungsbina kan hämta nektar och pollen från många typer av blommor. Dessutom har honungsbin effektivare tungor och kan vara aggressiva mot vildbin.

– Så även om honungsbin bidrar med en viktig ekosystemtjänst när de pollinerar växter så gynnar de inte den biologiska mångfalden. Det är bättre att skapa mer gynnsamma förutsättningar för de vilda bina, eftersom det idag finns nästan hundra rödlistade arter av vildbin i Sverige.

HOTELL PÅ BALKONGERNA

Tidigare har även enklare insektshotell, gjorda av konservburkar, bambupinnar och annat, tillverkats tillsammans med barnen i Holma – som sedan fick ta hem hotellen till sina balkonger och innergårdar.

Trivs då insekter att bo så nära varandra, som de gör i hotell och kuber?

– Jag tror inte att de har några problem med det, säger Karin Morell.

– I ett enda träd kan det finnas hundratals olika arter av insekter, så jag tror absolut att de kan samexistera i den här kubiken.

Hon understryker dock att insektshotell, såväl stora som små, än så länge är en ganska oprövad boendeform.

DEL AV STÖRRE PROJEKT

Hotellen och kuben är en del av ett större projekt för biologisk mångfald och mer grönska i Malmös stadsmiljöer (se länk nedan). Ett annat delprojekt i Holma är att grenar, löv och annat som städats bort från gårdarna numera läggs i en inhägnad av flätade sälg- och pilkvistar.

– Det organiska materialet blir både mat och husrum för insekter, larver, igelkottar och fladdermöss. Det bildar alltså nya livsmiljöer och ekosystem på Holma i stället för att bara transporteras bort, säger Karin Morell.

Därtill erbjuds pollinerande flygfän gratis förtäring, eftersom nektarrika växter planteras strax intill. Där finns också en liten kåta av grönskande pilkvistar – med fågelholkar på toppen – för människovarelser som vill leka koja.

 

Läs mer om projektet Biodivercity här

Läs mer om solitärbin (bin som inte lever i kupor) här

Läs mer om fåglar, pollinering och biologisk mångfald i Karin Morells examensarbete i miljövetenskap här

 

Flerbostadskub för spindlar, bin och skalbaggar

Cirkulär ekonomi genom befintligt material!

Cirkulär ekonomi genom befintligt material!

När vi pratar om hållbarhet så finns det tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk, ekonomisk och socialhållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Man kan ta fler steg än så genom att inspireras av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas och energiutvinnas.

På bilden ser vi Safija och barnen från mötesplatsen Gnistan i Ekostaden, Augustenborg som har flätat detta staketet av sälg. Här lägger man i det organiskt material från området som t.ex pinnar, löv, grenar etc. Fållan ger plats för organiska materialet som i sin tur blir mat och husrum för bl.a. småkryp, insekter, larver, igelkottar och  fladdermöss. Under tiden som det organiska materialet bryts ner av mikroorganismer och svampar kan man om man stannar upp och iakttar se gnagmärken, gångar som djuren skapar, se en fågel i detta nya ekosystem.

Utrotning vara för evigt och vetenskapligt bevisat så är vi nu inne i den sjätte utrotnings katastrofen och denna gången är det varken meteoriter eller vulkanutbrott som ligger bakom detta. Det är vi, Homo Sapiens den ekologiska seriemördaren! Organsikt material som tidigare har transportera bort kan nu ses som en livsviktig råvara, sprid vårt ord och rädda de som är kvar!

BiodiverCity nästa för Natur & Trädgårdsvård

BiodiverCity

BiodiverCity handlar om den gröna och hälsosamma staden. Målet är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.

Med detta som utgångspunkt samt anpassning till Malmö Stads mål till 2020 om att Malmönaturen ska värnas. Biologisk mångfald ska bevaras genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska ökas så kommer vi medverkar med produkter i detta EU-finansierade projekt.

Vi hoppas på att få presentera våra produkter på Slutkonferensen den 22-23 november 2017.

Läs mer om BiodiverCity här

 

Hem för de allra minsta djuren

Hem för de allra minsta djuren

Under 2016 inventerade Natur & Trädgårdsvård den biologiska mångfalden på tre gårdar i Malmöstadsdelen Östra Sorgenfri. Detta resulterade i nio insatser som ökar biodiversiteten i området.

Det har skapats ekosystem runt äpple och hassel, en sexton meters lång biodiversitetshäck, en urgröpt och fylld holkstock för diverse fridlysta småkryp, svampodling, en sandbädd, ett stenrös, insektsskulpturer för steklar, humlebon och biodiversitetslådorna ¨Bug in Box¨. Läs mer nedan.

Johan Hessedal berättar hur han känner, det brukar han göra 🙂

-Jag är jäkligt stolt över projektet Hem för de allra minsta djuren. Tack MKB Fastighets AB och Östra Sorgenfris kontoret för att ni gav oss chansen att visa vad vi går för. Tack till Stenkulaskolan som visade brinnande engagemang glädje och tack odlingsgruppen. I projektet har vi integrerat åldrar från 1år till övre rullatoråldern. Vi har en biodiversitet som sträcker sig över alla kulörer och sexuella läggningar, kön, skostorlek och favoritintresse. Allt detta samtidigt som vi ökat kunskap och engagemang för naturen och varför även en mask är avgörande viktig för människans välmående och överlevnad. Tack till alla som bor på Östra Sorgenfri. Ni har grävt, ni har planterat, ni har burit, ni har borrat, ni har flätat och frågat en massa kluriga frågor. En av de svåraste frågorna var angående ett skadedjursangrepp på vildvin. Öronviveln hade varit framme och ätit upp rötterna. Patienten blev ordinerad renfana som motverkar detta. Tack till makarna Frankenstein för att ni skapar konst som är direkt bidragande till en bättre planet, tack energiskogsbonden som skänkte all sälg, tack Svenska Kyrkan och de som jobbar där för holkstock och ris, tack Systembolaget som skänkte lådor till insektshotellet, tack Mamma Sonja ditt hönsnät skyddar nu vilda bin, tack Amanda och Ingrid för att ni stöttar oss och tack oss själva det gjorde vi bra.

Vårt mål går hand i hand med Malmös mål till 2020 att Malmönaturen ska värnas. Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

INSATSERNA

ÄPPLE- OCH HASSELODLING

Äpple, hassel och följeslagare enligt en av de grundläggande teknikerna inom permakultur. Systemet som skapats fungerar som ett självförsörjande system där växterna ger flera funktioner för att maximera produktiviteten. Varje växtart i ekosystemet utför flera funktioner som gynnar andra i närheten, liksom interagera med djurarter och mikroorganismer för att skapa ett fungerande ekosystem. De effektiva följeslagarna är bland annat växter som ger en naturlig antibiotika och näring till träden.

Skapat av Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB och boende i området.

BIODIVERSITETSHÄCK

Andraklassarna från Stenkulaskolan har flätat en fålla med sälg och fyllt den med grenar och kvistar från området. Här trivs småkryp och insekter, vilket i sin tur attraherar fåglar. Spillning som fåglarna lämnar efter sig innehåller bland annat fröer som landar i häcken. Under tiden som det organiska materialet bryts ner av mikroorganismer och svampar gror en unik lokal blandhäck fram skapad av insekterna, fåglarna, vinden och barnen i området.

Skapat av Natur & Trädgårdsvård i samarbete med Stenkulaskolan och MKB Fastighets AB.

HOLKSTOCK MED MYCKET LIV

Det är brist på gamla lövträd i Sverige. Just i den fasen då de börjar bli slitna, ihåliga och trivsamma för skalbaggar. Vi har fyllt en trädstock med organiskt material för att efterlikna dessa träd. I ett dött träd bor det upp till 2 000 organismer och i ett levande upp till 800. Alltså kan man nästan säga att det är mer liv i ett dött träd än i ett levande.

Skapat av Natur & Trädgårdsvård i samarbete med Svenska Kyrkan och MKB Fastighets AB.

SKULPTUR OCH HEM FÖR INSEKTER

De små håligheterna i skulpturen är boplatser för vilda bin, humlor och andra insekter. I Sverige finns 280 arter av vilda bin och humlor. För många är dessa helt okända trots att de gör mycket stora nytta som pollinatörer av vilda växter och trädgårdsväxter. I Sverige är 83 rödlistade och de är stor risk att de försvinner.

Skapat av Karin Frankenstein, Tomas Auran i samarbete med Natur & Trädgårdsvård och MKB Fastighets AB.

SANDBÄDD & STENRÖS

Att anlägga en sandbädd gynnar många av de vilda biarter och andra insekter som är beroende av bar sand. Insekter som lever och förökar sig i sand har inte så många platser att trivas på eftersom de växer igen. Solexponering är viktig för insekter och sanddjupet bör vara minst en decimeter för att bina ska kunna gräva ner sig ordentligt. Stenröset är ett bra gömställe för larver, och fungerar som värmemagasin på våren för växelvarma djur och insekter.

Skapat av Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB.

SVAMPSTOCKAR GER GODA MATSVAMPAR

Stockar har blivit fyllda med mycel från tre olika genotyper av shiitake så att man kan skörda svamp en längre tid under året. Svampen är riklig på D-vitamin som vi behöver när vi inte får tillräckligt med sol. När mycelet har tagit över stockarna så är det bara att skörda på, smaklig spis Östra Sorgenfri.

Skapat av: Ecofungi i samarbete med Natur & Trädgårdsvård och MKB Fastighets AB.

HUMLEBO

Det är för närvarande bostadsbrist för bland annat humlor. Här har vi skapat humlebo genom att härma gamla sorkbon där humlor trivs. Platsen är i norrläge så att humledrottningen vaknar till vårens blombuffé.

Skapat av: Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB.

BARA ETTOR I KVARTERET STAMIHATT

De små men viktiga solitärbina har fått husrum i stammen. Vi borrade hål med 3-13 millimeter i diameter eftersom de över 250 arterna har olika storlekar. I håligheterna kan även andra pollinerande steklar och getingar bo. Solitärbi och humlor står för nästan all pollinering som krävs för att vi ska få mat på bordet. I en varierad miljö med mycket blommor kan det finnas över 100 arter av solitärbin. Just nu är 98 arter utrotningshotade. Ett stort tack till alla naturhjältar som har hjälpt till att ge bina ett nytt hem.

Skapat av: Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB och boende i området.

BUG IN BOX

Här har vi hus och barnkammare för fjärilar, solitärbin, skalbaggar, spindlar och alla tänkbara insekter. Här är alla som vill välkomna. När människan städar bort förmultnande stockar, döende träd, nedfallna grenar, kvistar och löv utanför skogen så har våra små vänner ingenstans att bo. De är inte bara vackra att titta på och intressanta att studera utan också väldigt viktiga för människans egen överlevnad. Därför har vi byggt dessa biolådor som innehåller allt ett bostadslöst småkryp kan behöva.

Skapat av: Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB.

Artikel i Skånska Dagbladet

Artikel i Förvaltarforum

Jordens hemligheter

Jordens hemligheter

Lite fysik, lite kemi, lite biologi och så lite magi

Extremt förenklat består jord till hälften av eroderad bergrund och organiskt material och till andra hälften gaser och vätskor men vi får dyka lite djupare än så om vi ska förstå bara några av jordens hemligheter som ligger precis under våra fotsulor.

Detta kommer därför mest att handla om den övre delen av pedosfären som ligger under förnan alltså det vi ser, det tunna skiktet som skapar förutsättningarna för det liv vi känner till. Den är uppdelad i tre horisonter även kallat lager, humuslagret, mineraljordlagret och undre mineraljordlagret. Detta är endast grova indelningar för att lättare få en helhetsbild. För att komma till toppen börjar vi med bottnen.

Undre mineraljordlagret

Längst ner mot berggrunden finner vi undre mineraljordslagret. Detta lager består av grus och sten som vittrat loss från berggrunden och här kan stora mängder vatten lagras. Det är en vattenreservoar som är avgörande för bl.a jordbruk och står för vattenförsörjningen till majoriteten av människans bosättningar.

Mineraljordlagret

Mineraljordlagret består av olika sammansättningar av sand, silt och ler. Detta lager kan vara olika näringsrikt beroende på sammansättning. Här binds näringsämnen i form av joner till finlerets kolloider och eftersom dessa partiklar är platta så kan de hålla mycket näring i förhållande till sin massa. Om det är torrt i detta lager sitter näringsämnena mycket hårt och blir mer tillgängliga för växter vid rätt fukthalt, men här spelar även bl.a syrehalt och Ph värde in. Svampmycel och rötter från vissa växter påträffas i detta lager.

För att vi lättare ska förstå så har vi komplicerat det hela genom att dela upp den eroderade berggrunden i kornstorlekar och gett dem olika beteckning.

Tabell från Statens Geotekniska Institut

Beteckning

kornstorlek

Grus

2-60mm

Sand

0,06-2mm

Silt

0.002-0,06

Ler

0,0002-0,002mm

Det är dessa fraktioner som man hänvisar till när man namnger jordarter med stor andel vittrat berg.

Det finns massor med sätt som man kan ta reda på information om jorden men bara genom att titta på färger, känna på konsistens, lukta och till och med i nödfall tugga lite på den kan man få en bra aning om vad det är för jord man har att göra med.

Sand har olikfärgade korn som reflekteras i ljuset om man tittar noga, man kan även lätt känna sandkornen mellan fingrarna.

Silt kan identifieras om du har känsliga fingrar och då känns det lite som mjöl och beter sig ungefär som mjöl, är det för lite vätska blir den klumpig och för mycket då flyter den ut. Om du nu inte har känsliga fingrar och du vet att marken inte har blivit utsatt för gifter så kan man ta en liten tugga och om du inte redan identifierat sand i din jord så är det silt som knastrar lite lätt mellan tänderna.

Ler är den minsta partikeln och är platt och känns därför helt len mot huden och knastrar inte mellan tänderna och luktar dessutom lera. Lera kan lätt identifieras med ett rullprov där man rullar en bit lagom fuktig jord och kommer man under 2mm med sin rullning ja då är det lera.

Humuslagret och Förnan

Humuslagret består av mineralpartiklar och organiskt material alltså nedbrutna växt- och djurdelar. Detta lager har en mörkt brun till svart färg är mycket näringsrikt och det är här växter hämtar det mesta av sin näring. Fuktig frisk humus luktar jord och innehåller bakterier som bevisat motverkar depression. För att mäta vilken humushalt en jord innehåller så väger man ett uttorkat jordprov före och efter bränning i ugn då det organiska materialet förbränns och på så sätt kan man räkna ut humushalten. I detta lager bor och verkar diverse småkryp, mikroorganismer, maskar och svampar. Invånarna som bor och verkar här är själva en depå för näring och ingår även de i kretsloppet.

Förnan är skörden av organiskt material från året som gått och som ännu inte har brutits ner. Här jobbar diverse specialister så som barrbroskskivlingen som bryter ner ett barr i taget och gråsuggan som äter lite av varje, gärna löv från lönn eller hassel som har blivit koloniserade av mikroorganismer. I förnan och ner i humuslagret jobbar bl.a insekter, kräftdjur, kvalster, nematoder, mikroorganismer, svampar och maskar febrilt året runt med att bryta ner och fördela organiskt material.

Tester tester tester

Man kan ta reda på ännu mer om sin jord, det kan t.ex vara bra att veta vilket pH jorden har och det är lätt fixat med lackmuspapper. Blanda jord i vatten och vänta ett tag sätt i stickan och vänta lite till sen har man svaret. I Sverige har vi ett spann mellan 4 till 8,5 så det kan variera rätt kraftigt.

Det finns ett test för genomsläpplighet där man gräver ett hål 50 cm brett och 30 cm djupt och därefter fyller hålet med vatten. Om vattnet rinner undan på 30 minuter så har du en frisk välfungerande jord, mindre än 30 minuter då har du hög genomsläpplighet och därmed en torrare jord. Tar det mer än 30 minuter då har du låg genomsläpplighet och en mer fuktig jord. Vad som ligger bakom din jords  genomsläpplighet är sannolikt jordens sammansättning men kan även bero på kompaktering eller annan mänsklig aktivitet så som dränering.   

Om man inte vill göra alla dessa tester så kan man lära sig om indikatorväxter (även slarvigt kallat för ogräs) och om man blir riktigt duktig på att förstå dem så kan de berätta allt man behöver veta om vad som finns under ytan, men det är en faktiskt en annan artikel.

Jorden, ett mirakel

Nu när vi snabbt gått igenom allt det tekniska så kommer vi fram till det bästa, det som gör att alla de tidigare pusselbitarna får betydelse för att liv är möjligt på denna planeten. Vi befinner oss mest i humuslagret men även en bit ner i mineraljordslagret, detta är planetens livmoder och här börjar allt liv.

I en hand full av frisk jord finner vi fler organismer än vad det finns himlakroppar i vårt solsystem och idag vet vi mer om rymden än vad vi vet om det som händer just under våra fötter. Här möts döden och livet, här är döden livet, här rullar livets hjul i alla hastigheter här är början och slutet för allt, välkomna.

Sand, Silt eller Lera det spelar ingen roll

Nu är inte all information ovan helt onödig men det spelar ingen roll i ett längre perspektiv om du vill odla den godaste maten och de frodigaste plantorna helt utan gift och helt utan konstgödning. Du har de mineraler och de partikelstorlekar du har och om inte den befintliga jorden är helt förgiftad så kan du göra den till ett trädgårdsparadis eller ett produktivt jordbruk utan att gräva eller ploga, utan att rensa oönskad växtlighet (ogräs) eller bespruta med pesticider och fungicider, utan att ödsla tid som du kan använda till att leva. Det handlar om omtanke och hur man väljer att tänka kring jord och växter.

Bygg en hälsosam jord

Humushalten är mycket viktigare än vilken jordart du har och alla kan öka sin humushalt det är både enkelt och effektivt. Halten humus ökas genom att imitera skogens lager av förna, man täcker  helt enkelt sin odlingsjord och sina rabatter med organiskt material. Allt organiskt material fungerar  men ju mer finfördelat det är desto fortare går processen. Täck din jord och svamparna, maskarna och mikroorganismerna kommer älska dig, de jobbar så gärna bara de får lite mat och ju mer mat de får desto fler blir de och desto mer humus bildas.

Tänk på att eklöv, barr, kottar och kaffesump har lågt pH-värde och gillas av mikroorganismerna och smådjuren som bor under surjordsväxterna.

En frisk humusrik jord är väl syresatt och kan hålla otroliga mängder vatten i sina aggregat utan att bli vattensjuk. Den höga förmågan att bevara fukt är även en fördel vid längre perioder av torka. Jordens förmåga att hålla lättillgänglig näring ökar och växter som växer i dessa jordar drabbas inte av näringsbrist och blir således inte sjuka då de får ett starkt immunförsvar och är bättre rustade emot angrepp och kraftiga väderomslag. En stark och frisk jord med ett levande ekosystem är en buffert för sämre tider, något som har blivit bortglömt i dagens jordbruk och även i moderna trädgårdar.

Positiva sidoeffekter när du börjar täcka din jord är t.ex mindre oönskad växtlighet (ogräs), du slipper gödsla slipper trädgårdsavfall och du behöver bara en kompost för mat. Ett annat plus är att du binder kol i marken  och kol är bättre att ha i marken än i atmosfären.

Stör inte jorden

När vi bearbetar jorden så förstör vi ordningen på skikten och aggregaten slås sönder, detta innebär kaos för de som bor och jobbar där. Ju mindre vi stör arbetet som ständigt pågår i jorden desto mer humus kommer det produceras och även fler aggregat. Ditt jobb är att mata med organiskt material, resten sköter mikroorganismer, svampar, maskar, gråsuggor och alla de andra småkrypen.

Tillsammans bryter de ner det organiska materialet till så små beståndsdelar att näringen blir tillgänglig för växterna. Det är därför som nedbrytarna är så otroligt viktiga för allt liv på planeten, de är länken mellan död och liv.

Jordsvamparna är väldigt känsliga för störning men om man låter dem jobba i fred så bildar de ett nätverk av svamptrådar (mycel). Mycel består av hyfer och dessa tränger in i rotändarna på växter och bildar en cymbios som kallas för mykorrhiza, ett väl fungerande samarbete som utvecklats under 500 miljoner år. Mykorrhiza motverkar patogener och nematoders möjlighet att angripa växter och samarbetet ökar plantors upptagningsförmåga av vatten och näring, speciellt kväve fosfor och svavel. Plantorna blir starka och friska och i utbyte får svampen kolhydrater som plantorna tillverkar genom fotosyntes. Mycel utsöndrar klisterämnet glomalin som bildar de så viktiga jordaggregaten som ökar jordens förmågan att hålla vatten och binder fast näringsämnen så de ej spolas bort vid kraftig nederbörd. Förutom allt detta och mycket mer så bryter även jordsvampar ner mineraler och organiskt material samt gör dessa näringsämne tillgängliga för växterna.

Har man en mycket störd jord och väldigt dåligt tålamod kan man snabba på processen genom att ympa in mikroorganismer och svampmycel genom att tillsätta kompost på ytan. Mikroorganismer kan även vattnas ut och finns att köpa på nätet men om man själv vill starta en odling kan man hitta bra och lätta recept där det står hur du kan odla egna mikroorganismer. Annars räcker det att man skapar rätt förutsättningar för att de ska trivas så kommer de kolonisera jorden av sig själv.    

Använd en diversitet av marktäckare

I Naturen är alltid jorden täckt och öppen jord finns bara där extrema katastrofer eller människan varit framme. Detta är ett väldigt onaturligt tillstånd och kan liknas vid ett öppet sår och de växter vi kallar för ogräs är jordens sätt att försöka läka detta sår. Därför är det egentligen i princip meningslöst att rensa så kallat ogräs och att försöka hålla jorden öppen, du kommer aldrig att vinna om du inte dödar allt liv i jorden och då kan ingenting växa där.

När jorden är ett öppet sår så läcker den koldioxid och vid kraftig nederbörd läcker jorden näring genom avrinning från topplagret som är så viktigt. Vid torka och kraftig blåst får vi en annan sorts jordflykt genom dammoln. Här går otroligt stora värden förlorade helt p.g.a okunskap och en blind tro på jordbearbetning, konstgödsel, pesticider och fungicider.

Marktäckande växter fungerar som armering, motverkar jordflykt och bidrar till ett stabilare klimat i jorden. Ett trögare klimat gynnar både växters tillväxt och jordens invånare. När jordens temperatur håller sig under 21 grader används 100% av vattnet till plantornas tillväxt men ökar temperaturen i jorden mer så avdunstar vattnet istället för att gå till plantorna och tillväxten hämmas avsevärt. Blir jorden riktigt varm påverkas mikroorganismer och mykorrhiza-svamparna och då även plantornas förmåga att ta upp näring.

I naturen kan man finna en otrolig mångfald av växter och alla har de sin specifika roll i ekosystemet. Där samarbetar och kommunicerar de genom och med svampmycelet och bidrar med att ta upp och avge olika näringsämne från jorden. Eftersom plantorna har olika rotsystem kan de ackumulera fukt och näring från olika djup och bidra till att hålla jorden produktiv även vid tuffare förhållande.

Kopierar vi naturen och använder många sorters marktäckare så kan även vi dra nytta av detta och få friskare plantor som producerar mer. Säkerställer vi den biologiska mångfalden kan vi dra nytta av pollinatörer och mängder av andra positiva effekter som är en nyckel till en hälsosam jord. Armeringen skyddar livet under ytan och bidrar till att ständigt öka den biologiska massan.

Odla med naturen inte mot

Det går inte att få bättre eller större avkastning i längden och inte heller går det att göra det effektivare än om man odlar tillsammans med naturen. Det finns flera bönder i världen som odlar på detta naturvetenskapliga sätt. De har mycket goda skördar och har inga problem med vare sig vattensjuka marker eller uttorkning, de har ej heller några nämnvärda problem med skadedjur, näringsbrist eller jordflykt. Detta kräver förstås kunskap om grödor och deras olika behov men det är alltså inte omöjligt eller olönsamt att odla storskaligt med ekologisk pollykultur.

Vad gäller den vanliga hemmaodlaren, trädgårdsfantasten eller valfri glad amatör så är det bara en glädje att få ta del av sådan växtkraft som bjuds på av en levande jord, full med organiskt material full med aktivitet. Så hjälp dina nya kompisar maskarna, svamparna, mikroorganismerna och alla småkryp. Dom kanske är små men dom är som sagt otroligt många så om dom hjälper dig, behöver du ingen annan hjälp.

Naturen som läromästare

Om man går ner på cellnivå och tittar på mitokondrierna, som är cellkärnans kraftverk, så kan man mäta hur starkt den lyser. Detta mäts i enheten biofoton; bio=liv foton=ljus alltså livsljus. När man då jämför en konventionellt odlad grönsak (kemiskt jordbruk) med en ekologisk och en vild så kan man se att den ekologiska lyser fem gånger starkare än den konventionella medan den vilda lyser dubbelt så starkt som den ekologiska. Man kan alltså säga att även när vi Odlar ekologiskt så är naturen dubbelt så bra på att skapa liv. Än har vi inte kommit så långt att ekologiskt betyder hållbart men det är iaf fem ggr bättre än kemiskt ur detta perspektiv. Det som vi stoppar i våra munnar påverkar hur vi mår och vill man bli full av liv då är det naturens skafferi som borde vara inspirationskällan när vi själva ska odla.

Naturen har framgångsrikt producerat de nyttigaste frukterna de nyttigaste bären och de nyttigaste nötterna på denna planet helt utan större sjukdoms problem och helt utan vår inblandning men ändå tror vi att vi kan komma på ett effektivare sätt.

För att lära oss hur naturen fungerar och hur den kan tillverka de bördigaste jordarna och därigenom den hälsosammaste och godaste maten får vi helt enkelt titta på hur systemet fungerar och försöka kopiera den så gott vi kan.

Är det då viktigt att kunna allt detta om man vill odla storskaligt eller odla något i sin trädgård?

Ja, bra planeter som man kan leva på är det ont om så det är hög tid att lägga eran av gifter och konstgödsel bakom oss. Nu är det dags att vi gör tvärt om och sätter naturens lagar i spel igen och då måste alla vara med. Tiden är knapp men framtiden ljus och vi kommer klara omställningen för att vi måste. Det är upp till oss alla vare sig vi är producenter eller konsumenter att välja de varor eller det produktionssätt som bidrar till en hållbar värld. Ökar vi den totala hälsan hos planeten och även oss själva som i allra högsta grad är en del av naturen så är vi på rätt väg. Allt börjar med att känna vördnad och tacksamhet för alla de organismer, svampar och småkryp som är länken mellan liv och död.

/Johan Hessedal, Natur & Trädgårdsvård

Naturkonstverk belyses på Östra Sorgenfri!

Naturkonstverken

Natur & Trädgårdsvård har upprättat nio Naturkonstverk som ökar den biologiska mångfalden på tre gårdar i området Östra Sorgenfri. En av de grundläggande principerna inom permakultur är att utnyttja de resurser man har både materiellt samt deltagarnas egna kunskaper och färdigheter. Det är dessa resurser som har legat till grund till Naturkonstverken tillsammans med naturen som läromästare. Det som har skapats är ekosystem runt äpple och hassel, en sexton meters lång biodiversitetshäck, en urgröpt och fylld holkstock för diverse fridlysta småkryp, svampodling, en sandbädd, ett stenrös och insektsskulpturer för vilda bin och andra insekter, humlebon och
biodiversitetslådorna ¨Bug in Box¨.

Malmös nya ljusarrangemang Stadens ljus

Sorgenfri vill med hjälp av ljus visa upp de kvaliteter som finns i Östra Sorgenfri. Arrangemanget pågår mellan den 10–19 februari 2017 och förberedelserna är redan i full gång.

Förutom att rikta uppmärksamheten mot Sorgenfri vill gatukontoret tillsammans med fastighetsägarna skapa ett arrangemang som är inspirerande och attraktivt för alla Malmöbor. Fokus ligger på att skapa hållbara, energisnåla och miljömedvetna ljuslösningar

Precis som till Stadens Ljus:Rosengård 2010 är det nu ett samarbete med fastighetsägare och näringsidkare i området 2ibaa5l buy sildenafil citrate 100mg. MKB kommer att vara en partner i årets arrangemang och kommer bland annat att stå för ett antal konstinstallationer.

Till ”Stadens ljus: Sorgenfri” kommer Malmö stads egna ljusdesigners stå för stora delar av ljussättningen men med hjälp av både konstnärer och andra ljusdesigners.

Informationsplats och utgångspunkt för guidade turer kommer att vara Arildsplan – Spånehusvägen 60.

Förutom att ”Stadens ljus: Sorgenfri” kommer innehålla 5-6 permanenta ljussättningar och 10 tillfälliga installationer har Malmö Stad även rustat upp den befintliga belysningen längs alla gator i området. Guidade turer hålls varje hel timme kl. 17-20 från Rehab, Spånehusvägen 83 där kan du också hämta karta och program om du vill utforska området på egen hand.

Stadens ljus: Sorgenfri är en del av EU-projektet Lighting Metropolis som finansieras av Interreg ÖKS, region Hovedstaden och region Skåne.

Välkomna till Östra Sorgenfri för att njuta av Ljus & Naturkonst!

Det jäser bland komposterna och blir surt – bokashi är toppen

Bokashi. Är det någon som har hört begreppet?  

Sanningen att säga så är den chansen större idag än någonsin förut. Skälet till det är att bokashi är på stark frammarsch runt hela jorden. Det handlar om att göra jord av matavfall.

Det låter exotiskt när man säger ”bokashi”. Det är inte konstigt – bokashi är japanska för ”jäst organiskt material”. Bakom fenomenet ligger den japanske professorn Teruo Higa. Han tog på 1980-talet fram en kombination av mikroorganismer som kom att benämnas EM – effektiva mikroorganismer.

Vad är det då organismerna är bra på? Jo, genom jäsning omvandlar de matavfall till näringsrik jord på kort tid. Fem organismer är inblandade i processen, två av dem är mjölksyrebakterier, en är en jästsvamp som påminner om bakjäst och de två återstående är så kallade urbakterier. De senare har funnits i runt fyra miljarder år, och är inblandade i växternas fotosyntesprocess, där ljusets energi tas omhand av levande organismer.

Numera ingår den här mikrobskaran i massor av människors dagliga liv. Genom att kompostera hushållens matavfall och tillsätta en matsked av mikrobblandningen till varje kilo matavfall, dras processen igång. Efter ett par veckors efterjäsning i ett lämpligt kärl kan man gräva ner avfallet i trädgården, där det efter ytterligare några veckor har övergått till fruktbar, näringsrik jord. Det finns speciella bokashikärl, där man med en kran tappar ur lakvattnet (som kan användas som gödning), men en vanlig spann med lock duger gott, under förutsättning att man med hjälp av till exempel tidningspapper håller avfallet torrt.

Trädgårdsmästaren Johan Hessedal är en av pionjärerna för bokashi här i Sverige. Vi frågade honom om fenomenets framfart. Hur ser utvecklingen ut?

– Jodå, säger Johan, bokashi växer ständigt hos hemmaodlarna. Och det finns koloniägare som börjat med konceptet. Tyvärr finns det kommuner som inte accepterar någon annan hantering av hushållsavfallet än den de själva erbjuder, och där får man hoppas på en attitydförändring.

Det är inte bara i avfallssammanhang bokashimetoden är användbar, berättar Johan Hessedal.

– Man har till exempel tagit fram en metod där man blandar jord med mjöl till stora kulor. Sedan tillsätter man bokashikulturen och lämpar i sådana bollar i sjöar med syresättningsproblem. Då sjunker bollarna till botten, mikrobkulturen frigörs och bottnarnas bakteriekultur ändras till en gynnsammare sådan.

Mera information om bokashimetoden, och uppgifter om var man kan skaffa kärl och bakterier finns på sajterna bokashi.se och greenfoot.se.

FAKTA

Bokashikompostering av matavfall är en världsvid företeelse.

I utvecklingsländer ger bokashi nytt liv åt utarmad jord. I stadsmiljöer kan man driva stadsodling och simultant reducera matavfall och deponeringsarbete.

England, Australien och Nya Zeeland stöder bokashimetoden i de flesta kommuner. I Asien och Sydamerika byter hushåll bokashi-jord mot bönders närodlade råvaror. I storstäder som London, Seoul och Tokyo finns det offentliga program för upphämtning av bokashi.

En fördel med bokashikompostering är att slutprodukten håller en så hög surhetsgrad att råttor och andra gnagare inte ser den som föda.

TEXT: CHRISTER HOLMGREN

christer.holmgren@lyckligtlottad.se

FOTO: LARS DAREBERG

lars.dareberg@lyckligtlottad.se

Text under foto:  Johan Hessedal driver företaget Natur & Trädgårdsvård. Här har han tillsammans med andraklassare från Stenkulaskolan flätat fållan med sälg och fyllt den med grenar och kvistar från området så det blev en ”biodiversitetshäck”.